کلیه داوطلبینی که نتوانسته اند در مصاحبه دکتری استان خراسان رضوی حضور پیدا کنند ، میتوانند در روزهای 9 و 10 مرداد ماه جاری از ساعت 8 الی 13 به دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مراجعه نمایند.

اسامی دعوت شدگان و محل مصاحبه - دکتری 96 - متاخرین

توجه :

1 - ورود شناسنامه اجباری و کد شناسه - کد پرونده یا موبایل ، یکی اختیاری میباشد.

2 - چنانچه اول شماره شناسنامه صفر داشته باشد، هر دو حالت با صفر و یا بدون صفر را امتحان نمایید.

3 - اگر دارای چند شماره موبایل میباشد برای هر یک از شماره موبایل ها بصورت جداگانه امتحان نمایید.