مصاحبه دکتری ۹۶ - متاخرین

کلیه داوطلبینی که نتوانسته اند در مصاحبه دکتری استان خراسان رضوی حضور پیدا کنند ، میتوانند در روزهای 9 و 10 مرداد ماه جاری از ساعت 8 الی 13 به دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مراجعه نمایند.