آدرس و اطلاعات تماس :

آدرس پردیس قاسم آباد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:

قاسم آباد - بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ورودی مجتمع علوم انسانی:

قاسم آباد - بلوار امامیه - تقاطع بلوار شاهد - درب ورودی بلوار شاهد - روبروی آتش نشانی

ورودی دانشکده مهندسی:

قاسم آباد - بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی - درب ورودی خیابان استاد یوسفی

تلفنهای تماس:

تلفن روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: 35251285 (051)
تلفنهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: 35251305 (051) - 35251317 (051)

کروکی دانشگاه از Google Map